image image image image image image
Bezpečnostní technologie
Facility management
Bezpečnostní služby
Detektivní služby
Úklidové služby
Kontroling zaměstnanců
Bezpečnostní technologie Provádíme návrhy, projekty, instalace a servis bezpečnostních technologií. Klientovi jsme schopni poskytnout komplexní řešení s důrazem na optimálnost s ohledem na jeho potřeby či případně modernizovat stávající systémy používané klientem. Informace ...
Facility management Facility management je moderní servisní činnost, jejímž primárním úkolem je snižovat náklady a poskytovat bezproblémový chod budovy. Je jednou z mnoha oblastí řízení firmy, která však není pro vrcholový management denní prioritou. Díky souboru mnoha činností FM vedoucích k souhře všech prvků provozu budovy, pracovní činnosti a pracovního prostředí, je facility management bránou k efektivnějšímu a výnosnějšímu způsobu využití budovy jako celku. Informace ...
Bezpečnostní služby Bezpečnostními službami se rozumí komplexní portfolio profesionálních bezpečnostních činností ve všech typech budov a provozů. Máme tím namysli nejen běžnou fyzickou ostrahu, ale také recepční službu, pořadatelskou službu, strážce psovody. Taktéž nabízíme ostrahu a ochranu bezpečnosti osob. Součástí poskytování bezpečnostních služeb je vypracování komplexní bezpečnostní analýzy a následně vypracování bezpečnostního projektu.. Informace ...
Detektivní služby Systém detektivních služeb zahrnuje realizaci specifických opatření, převážně neveřejného a do jisté míry též konspirativního charakteru, vedoucích k preventivnímu odvracení nebo odhalování trestných činů a přestupků. Zvláštní opatření jsou realizována s využitím i méně obecných kriminalistických, psychologických, technických a dalších metod pro odhalování zločinu. Informace ...
Úklidové služby Základem nabídky je poskytování pravidelného denního úklidu, který doplňují další úklidové varianty - čištění koberců a čalounění, strojové čištění, napouštění podlahových krytin, mytí oken, mytí venkovního opláštění budov, úklid po řemeslnících, doplňování hyg. materiálu, venkovní úklid a další rozsáhlý sortiment služeb. Informace ...
Kontroling zaměstnanců Specializujeme se na provádění kontroly zaměstnance, který byl uznán dočasně práce neschopným dle § 192 Zákoníku práce. Našim úkolem je osobní návštěva nemocného v místě nahlášeného pobytu, kde bude sepsán protokol o provedené kontrole. Nebude-li práce neschopný zaměstnanec v místě pobytu zastižen, bude vše zdokumentováno a následně předáno zaměstnavateli. Informace ...

Centurion loss prevention a.s.

 
Czech language Slovakia language English language

CZ / AN

Feature 1

Bezpečnostní služby

Bezpečnostní služby poskytujeme na celém území České republiky. Kterákoliv oblast bezpečnostní tématiky v souboru námi poskytovaných služeb je podložena dlouholetými zkušenostmi.

Více informací

Feature 1

Úklidové služby

Komplexní nabídka úklidu interních a externích ploch. Její realizací jsme schopni zajistit svým klientům komfort čistoty, hygieny a celkové péče o pracovní prostředí.

Více informací

Feature 2

Detektivní služby

Cílem detektiva v obecném slova smyslu je infiltrovat do prostředí, získat informace a důkazy o kriminální činnosti, zajistit pachatele, případně jinak poukázat na porušování zákona.

Více informací

Feature 2

Kontroling zaměstnanců

Kontroly nemocných se mohou provádět dle zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Dle tohoto zákona je zaměstnavatel oprávněn provádět kontrolu zaměstnance.

Více informací

Feature 2

Facility management

Důsledné a efektivní zavedení Facility Managementu ve Vaší budově se projeví až 30% úsporou provozních nákladů a až 40% úsporou prostorového obsazení budovy.

Více informací

Feature 2

Požární ochrana

Požární ochrana nabízí řadu preventivních, ale také zákonem předepsaných služeb k efektivnímu řešení zabránění škod ve Vašem objektu vlivem požáru či podobného rizika.

Více informací

Facility management

spravabudFacility management (dále jen „FM“) - řízení podpůrných služeb - je klíč k efektivnějšímu, výnosnějšímu a pro provozovatele objektu - nemovitosti komfortnějšímu způsobu hospodaření. FM je praktický způsob profesionálního řízení a správy podnikových zdrojů, který usiluje o co nejefektivnější hospodaření s nevýrobními prostředky zákazníka, zejména s nemovitostmi. 

Při důsledném zavedení FM lze docílit až 30ti% úsporu provozních nákladů a 40ti% prostorovou úsporu. Pro dosažení maximálního efektu integrovaného modelu FM je klíčová velikost podílu vlastních zdrojů poskytovatele služeb, a to jak v oblasti finanční a technické, tak zejména v oblasti personální, s cílem omezit na minimum účast dalších subdodavatelů. Model, kdy se poskytovatel FM omezí výhradně na řízení dalších subdodavatelů, může být sice někdy funkční, zákazník však nikdy nebude schopen využít synergického efektu integrace jednotlivých služeb. Toto se projeví zejména v ceně služeb, ve které bude zahrnut zisk jak poskytovatele, tak i jeho subdodavatelů. Totéž platí i v oblasti kvality a schopnosti reagovat na nestandardní požadavky zákazníka. 

Cílem integrovaného modelu FM poskytovaného společnostíCenturion loss prevention je efektivní podpora hlavního výrobního programu zákazníka v takovém rozsahu a kvalitě, aby se zákazníci, svěřující nám svůj majetek do péče, mohli plně věnovat své hlavní podnikatelské činnosti. Toto je dosaženo právě maximalizací využití vlastních zdrojů financí, techniky a hlavně zaměstnanců, s omezením nutnosti subdodávek.

Prvotním úkolem pro vytvoření předpokladů k realizaci nabídky služeb FM v organizaci je vypracování vstupního auditu stávajících podmínek. V případě, že vstupní audit odhalí závažné nedostatky v oblastech, jež mají být předmětem služeb FM, je nutno provést v oblastech výskytu negativních jevů hlubší profesní audit (bezpečnostní, personální apod.), na jeho základě pak neprodleně zajistit nápravu závad a vytvořit objektivně přijatelné podmínky pro vypracování komplexní nabídky služeb FM.

Hlavní výhody komplexních služeb FM

 • objektivní ekonomická evidence
 • spolehlivá identifikace činností, jež je ekonomičtější zajišťovat formou outsourcingu
 • až třicetiprocentní provozní úspory
 • zkvalitnění procesu kontroly
 • usnadnění plnění ISO předpisů
 • zvýšení rozhodovací flexibility společnosti
 • usnadnění komunikace
 • výrazné snížení režijních nákladů

 

Realizace FM

Vstupní konzultace

busynessProbíhá mezi klientem a zástupci FM naší společnosti za účelem dosažení oboustranné informovanosti. Klient informuje o svých záměrech a potřebách a zástupci FM naší společnosti nabízejí řešení jednotlivých požadavků v podobě konkrétních výkonů a služeb.

Fyzická návštěva týmu specialistů

Cílem je prověření stávající situace ve firmě klienta a vypracování návrhu osnovy (postupných kroků) řešení. Klient přitom konkrétně specifikuje své potřeby a požadavky a poskytne týmu specialistů důležité technicko-ekonomické informace a všechny další nutné podklady.

Vyhodnocení

Výsledkem vstupního auditu pro realizaci služeb FM je

 • vyhotovení komplexní a detailní informační databáze o současném stavu výkonů a činností v oblasti konzultovaných potřeb zákazníka
 • vyhodnocení zjištěných skutečnosti
 • vypracování technicko-organizační nabídky komplexního řešení FM
 • odsouhlasení zákazníkem

Získané podklady a informace slouží k vyhotovení studie proveditelnosti a realizačního projektu, na jehož základě pak proběhne zavedení služeb do zkušebního provozu a v případě oboustranné spokojenosti následuje vlastní provozování.

Studie proveditelnosti

Jejím cílem je technicko-ekonomická rozvaha výhodnosti navrhované varianty řešení, se zřetelem na horizont ekonomické návratnosti a na prostředky vynaložené na realizaci návrhu.

Realizační projekt

Obsahuje rozpracování všech technicko-organizačních procedur, pracovních činností, jmenovitých zodpovědností, kontrolních mechanismů, řešení nestandardních stavů, konkrétních forem vstupů a výsledků průběžné komunikace s klientem.