image image image image image image
Bezpečnostní technologie
Facility management
Bezpečnostní služby
Detektivní služby
Úklidové služby
Kontroling zaměstnanců
Bezpečnostní technologie Provádíme návrhy, projekty, instalace a servis bezpečnostních technologií. Klientovi jsme schopni poskytnout komplexní řešení s důrazem na optimálnost s ohledem na jeho potřeby či případně modernizovat stávající systémy používané klientem. Informace ...
Facility management Facility management je moderní servisní činnost, jejímž primárním úkolem je snižovat náklady a poskytovat bezproblémový chod budovy. Je jednou z mnoha oblastí řízení firmy, která však není pro vrcholový management denní prioritou. Díky souboru mnoha činností FM vedoucích k souhře všech prvků provozu budovy, pracovní činnosti a pracovního prostředí, je facility management bránou k efektivnějšímu a výnosnějšímu způsobu využití budovy jako celku. Informace ...
Bezpečnostní služby Bezpečnostními službami se rozumí komplexní portfolio profesionálních bezpečnostních činností ve všech typech budov a provozů. Máme tím namysli nejen běžnou fyzickou ostrahu, ale také recepční službu, pořadatelskou službu, strážce psovody. Taktéž nabízíme ostrahu a ochranu bezpečnosti osob. Součástí poskytování bezpečnostních služeb je vypracování komplexní bezpečnostní analýzy a následně vypracování bezpečnostního projektu.. Informace ...
Detektivní služby Systém detektivních služeb zahrnuje realizaci specifických opatření, převážně neveřejného a do jisté míry též konspirativního charakteru, vedoucích k preventivnímu odvracení nebo odhalování trestných činů a přestupků. Zvláštní opatření jsou realizována s využitím i méně obecných kriminalistických, psychologických, technických a dalších metod pro odhalování zločinu. Informace ...
Úklidové služby Základem nabídky je poskytování pravidelného denního úklidu, který doplňují další úklidové varianty - čištění koberců a čalounění, strojové čištění, napouštění podlahových krytin, mytí oken, mytí venkovního opláštění budov, úklid po řemeslnících, doplňování hyg. materiálu, venkovní úklid a další rozsáhlý sortiment služeb. Informace ...
Kontroling zaměstnanců Specializujeme se na provádění kontroly zaměstnance, který byl uznán dočasně práce neschopným dle § 192 Zákoníku práce. Našim úkolem je osobní návštěva nemocného v místě nahlášeného pobytu, kde bude sepsán protokol o provedené kontrole. Nebude-li práce neschopný zaměstnanec v místě pobytu zastižen, bude vše zdokumentováno a následně předáno zaměstnavateli. Informace ...

Centurion loss prevention a.s.

 
Czech language Slovakia language English language

CZ / AN

Feature 1

Bezpečnostní služby

Bezpečnostní služby poskytujeme na celém území České republiky. Kterákoliv oblast bezpečnostní tématiky v souboru námi poskytovaných služeb je podložena dlouholetými zkušenostmi.

Více informací

Feature 1

Úklidové služby

Komplexní nabídka úklidu interních a externích ploch. Její realizací jsme schopni zajistit svým klientům komfort čistoty, hygieny a celkové péče o pracovní prostředí.

Více informací

Feature 2

Detektivní služby

Cílem detektiva v obecném slova smyslu je infiltrovat do prostředí, získat informace a důkazy o kriminální činnosti, zajistit pachatele, případně jinak poukázat na porušování zákona.

Více informací

Feature 2

Kontroling zaměstnanců

Kontroly nemocných se mohou provádět dle zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Dle tohoto zákona je zaměstnavatel oprávněn provádět kontrolu zaměstnance.

Více informací

Feature 2

Facility management

Důsledné a efektivní zavedení Facility Managementu ve Vaší budově se projeví až 30% úsporou provozních nákladů a až 40% úsporou prostorového obsazení budovy.

Více informací

Feature 2

Požární ochrana

Požární ochrana nabízí řadu preventivních, ale také zákonem předepsaných služeb k efektivnímu řešení zabránění škod ve Vašem objektu vlivem požáru či podobného rizika.

Více informací

Nabídka činností technického charakteru

Oblast správy průmyslových a komerčních objektů

techspravPro zajištění provozu objektů disponujeme potřebným počtem  specialistů, jejichž odborná kvalifikace je zaměřena zejména na provoz, obsluhu, servis a revize následovně:

 • Technologické zařízení
 • Centrální dispečink
 • Pult Centrální Ochrany
 • Dálkový dohled
 • Vzduchotechnika
 • Chlazení
 • Klimatizace
 • Vytápění
 • Elektro - silnoproud
 • Elektro - slaboproud
 • Sanitární technika
 • Protipožární zařízení
 • Zdvihací zařízení

 

Specialisté společnosti Centurion loss prevention jsou vybaveni nářadím pro běžné i speciální práce, včetně přístrojové techniky pro měření a regulování tepelných, vzduchotechnických i chladících zařízení a systémů. V oblasti technické správy se pravidelně zúčastňují odborných školení, seminářů a kurzů u našich dodavatelů zařízení tepelné techniky, vzduchotechniky, klimatizace, chlazení, měření a regulace a vlastní oprávnění pro provozování, údržbu a servis těchto zařízení. V případě potřeby budou tito pracovníci zaškoleni na provozování, obsluhu a servis dalších zařízení, které jsou instalovány na Vašem objektu.

 

Specifikace jednotlivých činností

Provozně-technická správa a provozní údržba objektu

facilityV rámci provozně technické správy a provozní údržby budou prováděny následující činnosti:

 • Zajištění, organizace a kontrola činností, které jsou nutné pro technický provoz.  Tyto činnosti budou prováděny provozním technikem a dalšími pracovníky zhotovitele.
 • Zastupování objednatele a kontrola plnění smluv na zajišťování provozu objektu (fakturační činnost na základě uzavřených smluv vč. fakturace za provozní náklady objektu, revize, odborné prohlídky, dodávky náhradních dílů, servisní činnosti, garanční závady, dodávky médií).
 • Provádění revizí, odborných prohlídek, servisních prácí předepsaných výrobci zařízení, nebo platnými předpisy.


Vedení následujících provozních dokladů:

 • havarijní řád
 • provozní řád EPS, EZS
 • plán periodické a kontrolní činnosti a údržby
 • provozní řád ostrahy objektu
 • provozní řád garáží
 • provozní řád klimatizačních zařízení, vzduchotechniky
 • provozní řád tepelných zařízení
 • provozní řád chlazení
 • provozní kniha vzduchotechniky a klimatizace
 • provozní kniha tepelného zařízení
 • plány revizí
 • kniha velínu
 • revizní kniha výtahů
 • revizní kniha EPS, EZS
 • revizní kniha protipožárních klapek
 • přehled použitých náhradních dílů.


Provádět činnost energetika objektu (teplo, elektřina, voda):

 • sjednávání dodávek energií, diagramů, režimu apod.
 • provádění hlavních a podružných odečtů
 • zpracování měsíčních výkazů a diagramů o spotřebě energií včetně předávání zpracovaných statistických formulářů
 • energetické řízení provozu objektu dle vyhlášených energetických stupňů nebo dle projednaných odběrových maxim
 • zpracování a předávání předepsaných technických výkazů dotčeným stranám


Provádění denní údržby technologických zařízení objektu odborně způsobilými pracovníky (provozními údržbáři) zhotovitele v pracovních dnech 8 hod. denně. V průběhu pracovní směny jsou zajišťovány následující práce:

 • podle pokynů provozního technika objektu provádět operativní a plánované kontrolní a údržbové činnosti technologických zařízení
 • dle požadavků pracovníků objednatele a podle plánu údržby provádění provozní údržby stavební části objektu a interiéru
 • provádět vyprošťování osob z výtahů včetně předepsaných čtrnáctidenních kontrol
 • zajištění údržbového materiálu a náhradních dílů, (VZT filtry, klínové řemeny, ložiska, armatury, ventily, pojistky, jističe, chladivo, olejové náplně apod.)


techVzniklé měsíční náklady za spotřební materiál a náhradní díly budou fakturovány zpětně na objednatele a předem odsouhlaseny oprávněnými pracovníky obou smluvních stran. V případě nebezpečí z prodlení bude zajištění nákupu účelných náhradních dílů a provedení opravy realizováno bez  projednání  s objednatelem a  to pouze v případě, že zástupce objednatele není běžnými prostředky, tj. osobně nebo telefonicky, k dosažení. Zástupce objednatele bude následně informován.

 

 • Provádění drobných oprav na stavební části objektu, drobných oprav na zařízení kanceláří (nábytek, okna, dveře apod.) včetně dodání materiálu potřebného pro opravu.
 • Zhotovitel v rámci paušální měsíční platby poskytne pro plnění předmětu činnosti potřebné měřicí přístroje a nářadí.
 • Zajištění ekologické likvidace odpadů (VZT filtry, freon, zářivky, glykol ap.).
 • Zpracování plánů údržby, oprav a investic na každý následující rok v termínu do  30.10. každého roku.
 • Po dohodě provádět centrální evidenci dat souvisejících s provozem objektu, vedení technického účetnictví objektu včetně závěrečného ročního vyhodnocení (faktury za dodávku médií, servisní práce, opravy, materiál  apod.)
 • Odborná pomoc specialistů zhotovitele v oborech klimatizace, chlazení, MaR, elektro, vytápění, zdravotní  instalace při řešení technických problémů souvisejících  s provozem zařízení.
 • Pravidelně informovat zástupce objednatele o prováděné provozně technické činnosti na objektu.

 

Zajištění provozu technologických zařízení - velín, vzduchotechnika, klimatizace, tepelná zařízení, MaR, el. přístroje a zařízení

V rámci zajišťování provozu technologických zařízení budou prováděny následující činnosti:

 • Kontrola provozu zařízení sledováním systému MaR pomocí řídící centrály (PC), prováděná odborně způsobilými pracovníky zhotovitele - dispečery
 • Dálkové nepřetržité sledování chodu technologií na centrálním dispečinku společnosti