image image image image image image
Bezpečnostní technologie
Facility management
Bezpečnostní služby
Detektivní služby
Úklidové služby
Kontroling zaměstnanců
Bezpečnostní technologie Provádíme návrhy, projekty, instalace a servis bezpečnostních technologií. Klientovi jsme schopni poskytnout komplexní řešení s důrazem na optimálnost s ohledem na jeho potřeby či případně modernizovat stávající systémy používané klientem. Informace ...
Facility management Facility management je moderní servisní činnost, jejímž primárním úkolem je snižovat náklady a poskytovat bezproblémový chod budovy. Je jednou z mnoha oblastí řízení firmy, která však není pro vrcholový management denní prioritou. Díky souboru mnoha činností FM vedoucích k souhře všech prvků provozu budovy, pracovní činnosti a pracovního prostředí, je facility management bránou k efektivnějšímu a výnosnějšímu způsobu využití budovy jako celku. Informace ...
Bezpečnostní služby Bezpečnostními službami se rozumí komplexní portfolio profesionálních bezpečnostních činností ve všech typech budov a provozů. Máme tím namysli nejen běžnou fyzickou ostrahu, ale také recepční službu, pořadatelskou službu, strážce psovody. Taktéž nabízíme ostrahu a ochranu bezpečnosti osob. Součástí poskytování bezpečnostních služeb je vypracování komplexní bezpečnostní analýzy a následně vypracování bezpečnostního projektu.. Informace ...
Detektivní služby Systém detektivních služeb zahrnuje realizaci specifických opatření, převážně neveřejného a do jisté míry též konspirativního charakteru, vedoucích k preventivnímu odvracení nebo odhalování trestných činů a přestupků. Zvláštní opatření jsou realizována s využitím i méně obecných kriminalistických, psychologických, technických a dalších metod pro odhalování zločinu. Informace ...
Úklidové služby Základem nabídky je poskytování pravidelného denního úklidu, který doplňují další úklidové varianty - čištění koberců a čalounění, strojové čištění, napouštění podlahových krytin, mytí oken, mytí venkovního opláštění budov, úklid po řemeslnících, doplňování hyg. materiálu, venkovní úklid a další rozsáhlý sortiment služeb. Informace ...
Kontroling zaměstnanců Specializujeme se na provádění kontroly zaměstnance, který byl uznán dočasně práce neschopným dle § 192 Zákoníku práce. Našim úkolem je osobní návštěva nemocného v místě nahlášeného pobytu, kde bude sepsán protokol o provedené kontrole. Nebude-li práce neschopný zaměstnanec v místě pobytu zastižen, bude vše zdokumentováno a následně předáno zaměstnavateli. Informace ...

Centurion loss prevention a.s.

 
Czech language Slovakia language English language

CZ / AN

Feature 1

Bezpečnostní služby

Bezpečnostní služby poskytujeme na celém území České republiky. Kterákoliv oblast bezpečnostní tématiky v souboru námi poskytovaných služeb je podložena dlouholetými zkušenostmi.

Více informací

Feature 1

Úklidové služby

Komplexní nabídka úklidu interních a externích ploch. Její realizací jsme schopni zajistit svým klientům komfort čistoty, hygieny a celkové péče o pracovní prostředí.

Více informací

Feature 2

Detektivní služby

Cílem detektiva v obecném slova smyslu je infiltrovat do prostředí, získat informace a důkazy o kriminální činnosti, zajistit pachatele, případně jinak poukázat na porušování zákona.

Více informací

Feature 2

Kontroling zaměstnanců

Kontroly nemocných se mohou provádět dle zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Dle tohoto zákona je zaměstnavatel oprávněn provádět kontrolu zaměstnance.

Více informací

Feature 2

Facility management

Důsledné a efektivní zavedení Facility Managementu ve Vaší budově se projeví až 30% úsporou provozních nákladů a až 40% úsporou prostorového obsazení budovy.

Více informací

Feature 2

Požární ochrana

Požární ochrana nabízí řadu preventivních, ale také zákonem předepsaných služeb k efektivnímu řešení zabránění škod ve Vašem objektu vlivem požáru či podobného rizika.

Více informací

Nabídka činností administrativního charakteru

Oblast správy průmyslových a komerčních objektů 

kanclAdministrativně obchodní správa provádí činnosti související se správou obsluhovaného objektu v rozsahu:

 • vedení evidence čerpání provozních nákladů v běžném měsíci.
 • vypracování celkového přehledu čerpání za běžný rok.
 • přeúčtování provozních nákladů nájemcům.
 • vedení agendy k dani z nemovitosti.
 • vedení agendy k pojištění obsluhovaného objektu (živelní pohromy, odpovědnost za škody).
 • vedení agendy k úhradě spotřeby za vodné a stočné.
 • vedení agendy k úhradě za stočné srážkové vody.
 • vedení agendy spojené s likvidací odpadu.
 • vedení agendy spojené s odběrem a spotřebou zemního plynu.
 • vedení agendy spojené s odběrem a spotřebou elektrické energie.
 • vedení agendy spojené s provozem telefonní ústředny.
 • vedení agendy spojené s přeúčtováním nákladů za telefonní hovory.
 • vedení agendy spojené s parkováním vozidel.
 • vedení agendy spojené se servisem a údržbou výtahů a eskalátorů.
 • vedení agendy spojené s květinovou výzdobou.
 • vedení agendy spojené s komplexní správou budov.
 • evidence spotřeby energií u nájemců.
 • příprava podkladů pro fakturaci nájemců.
 • fakturace nájemcům.
 • zajištění kontroly včasnosti plateb vystavených faktur.
 • výpočty a platby veřejných poplatků.
 • na vyžádání zastupování majitele objektu na úřadech a jiných institucích.
 • na vyžádání zastupování majitele objektu s dodavateli medií včetně sjednávání odběrových diagramů.
 • na vyžádání příprava a konzultace při uzavírání servisních smluv na činnosti, které nejsou předmětem plnění komplexní správy objektu.
 • založení a vedení matričního souboru dokladové části objektu (projekty).
 • založení a vedení matričního souboru předepsané průvodní technické dokumentace stavební části, strojů a zařízení.
 • založení a vedení matričního souboru periodické plánované údržby, preventivní kontrolní činností a specifikace předepsaných kontrol a revizí.
 • založení a vedení matričního souboru určeného majetku, provádění inventur a odpisů.
 • založení a vedení matričního souboru místních provozních řádů, domovního řádu a řádu výkonu strážní služby.
 • založení a vedení matričního souboru o určení vnějších vlivů pro stanovení lhůt pravidelných revizí elektrických zařízení.
 • založení a vedení matričního souboru o provádění činností na úseku ochrany životního prostředí.
 • provádění ostatních operativních úkolů vyžádaných majitelem objektu.