image image image image image image
Bezpečnostní technologie
Facility management
Bezpečnostní služby
Detektivní služby
Úklidové služby
Kontroling zaměstnanců
Bezpečnostní technologie Provádíme návrhy, projekty, instalace a servis bezpečnostních technologií. Klientovi jsme schopni poskytnout komplexní řešení s důrazem na optimálnost s ohledem na jeho potřeby či případně modernizovat stávající systémy používané klientem. Informace ...
Facility management Facility management je moderní servisní činnost, jejímž primárním úkolem je snižovat náklady a poskytovat bezproblémový chod budovy. Je jednou z mnoha oblastí řízení firmy, která však není pro vrcholový management denní prioritou. Díky souboru mnoha činností FM vedoucích k souhře všech prvků provozu budovy, pracovní činnosti a pracovního prostředí, je facility management bránou k efektivnějšímu a výnosnějšímu způsobu využití budovy jako celku. Informace ...
Bezpečnostní služby Bezpečnostními službami se rozumí komplexní portfolio profesionálních bezpečnostních činností ve všech typech budov a provozů. Máme tím namysli nejen běžnou fyzickou ostrahu, ale také recepční službu, pořadatelskou službu, strážce psovody. Taktéž nabízíme ostrahu a ochranu bezpečnosti osob. Součástí poskytování bezpečnostních služeb je vypracování komplexní bezpečnostní analýzy a následně vypracování bezpečnostního projektu.. Informace ...
Detektivní služby Systém detektivních služeb zahrnuje realizaci specifických opatření, převážně neveřejného a do jisté míry též konspirativního charakteru, vedoucích k preventivnímu odvracení nebo odhalování trestných činů a přestupků. Zvláštní opatření jsou realizována s využitím i méně obecných kriminalistických, psychologických, technických a dalších metod pro odhalování zločinu. Informace ...
Úklidové služby Základem nabídky je poskytování pravidelného denního úklidu, který doplňují další úklidové varianty - čištění koberců a čalounění, strojové čištění, napouštění podlahových krytin, mytí oken, mytí venkovního opláštění budov, úklid po řemeslnících, doplňování hyg. materiálu, venkovní úklid a další rozsáhlý sortiment služeb. Informace ...
Kontroling zaměstnanců Specializujeme se na provádění kontroly zaměstnance, který byl uznán dočasně práce neschopným dle § 192 Zákoníku práce. Našim úkolem je osobní návštěva nemocného v místě nahlášeného pobytu, kde bude sepsán protokol o provedené kontrole. Nebude-li práce neschopný zaměstnanec v místě pobytu zastižen, bude vše zdokumentováno a následně předáno zaměstnavateli. Informace ...

Centurion loss prevention a.s.

 
Czech language Slovakia language English language

CZ / AN

Feature 1

Bezpečnostní služby

Bezpečnostní služby poskytujeme na celém území České republiky. Kterákoliv oblast bezpečnostní tématiky v souboru námi poskytovaných služeb je podložena dlouholetými zkušenostmi.

Více informací

Feature 1

Úklidové služby

Komplexní nabídka úklidu interních a externích ploch. Její realizací jsme schopni zajistit svým klientům komfort čistoty, hygieny a celkové péče o pracovní prostředí.

Více informací

Feature 2

Detektivní služby

Cílem detektiva v obecném slova smyslu je infiltrovat do prostředí, získat informace a důkazy o kriminální činnosti, zajistit pachatele, případně jinak poukázat na porušování zákona.

Více informací

Feature 2

Kontroling zaměstnanců

Kontroly nemocných se mohou provádět dle zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Dle tohoto zákona je zaměstnavatel oprávněn provádět kontrolu zaměstnance.

Více informací

Feature 2

Facility management

Důsledné a efektivní zavedení Facility Managementu ve Vaší budově se projeví až 30% úsporou provozních nákladů a až 40% úsporou prostorového obsazení budovy.

Více informací

Feature 2

Požární ochrana

Požární ochrana nabízí řadu preventivních, ale také zákonem předepsaných služeb k efektivnímu řešení zabránění škod ve Vašem objektu vlivem požáru či podobného rizika.

Více informací

Bezpečnost a ochrana majetku

Oblast správy průmyslových a komerčních objektů

Projektování firemní bezpečnosti

 • Bezpečnostní projekt ochrany a zabezpečení objektu klienta,
 • Bezpečnostní politika firmy v oblasti ochrany objektů, provozů a majetku,
 • Servis k zajištění interní legislativy, dokumentů a dokumentace, kontrolní činnost, bezpečnostní audity
 • Popisy a vizualizace bezpečnostních i jiných procesů organizace,
 • Optimalizace bezpečnostních procesů a činností,
 • Audity personálního zajištění bezpečnostních procesů a činností, optimalizace personálního zajištění bezpečnostních procesů a činností včetně optimalizace nákladů na jejich zajištění. 

bezp1a

Integrace systémů technického zabezpečení, bezpečnostní technologie

 • Zmapování a vyhodnocení dosaženého stavu technického zabezpečení objektů a stavu jednotlivých provozovaných zabezpečovacích systémů a zařízení,
 • Stanovení (definování a schválení) koncepce a standardů celého ISTZ,
 • Zpracování projektu integrace systémů technického zabezpečení,
 • Zadání projektů skutečného provedení výstavby ISTZ (k postupnému naplňování realizačních etap),
 • Zajištění kvalifikovaného řízení a kontroly realizace projektu výstavby ISTZ, kvality dodávek zařízení a montážních prací,
 • Nezávislé převzetí zrealizovaných dodávek, provedení akceptačních testů, zpracování provozní dokumentace systémů,
 • Zabezpečení provozu systému,
 • Dodávky bezpečnostních služeb Pultů centralizované ochrany (PCO) a souvisejících služeb,
 • Dodávky a montáž zabezpečovacích, signálních, vstupních a kamerových systémů a zařízení. 

 

Krizové řízení

 • Audit systému CM-BCM v organizaci,
 • Posouzení vnitřních procesů organizace v souladu se zákonem č. 241/2000 Sb., a mezinárodními bezpečnostními standardy krizového managementu a havarijního plánování CM-BCM,
 • Vytvoření funkční struktury systému CM-BCM v organizaci,
 • Příprava a zavedení standardních pracovních postupů k řešení krizových situací, zpracování bezpečnostního programu, bezpečnostní zprávy a související dokumentace krizového a havarijního plánování.
 • Nastavení modelu PDCA (Plan-Do-Check-Act). 

management


Outsourcing bezpečnostního managementu

 • Komplexní zajištění služeb oddělení bezpečnosti a krizového řízení (i v případě velkých podniků),
 • Náhrada zaměstnanců zákazníka externími bezpečnostními manažery nebo konzultanty,
 • Převzetí odpovědnosti za realizaci činnost v systému ochrany osob, majetku, informací a krizového řízení,
 • Správa bezpečnostních systémů a zařízení,
 • Služby specialistů nebo týmu specialistů trvale i po omezenou
 • dobu
 • Posouzení vnitřních procesů a kontrolních mechanismů zákazníka z hlediska prevence rizika vzniku bezpečnostních incidentů v oblasti škod a ztrát na majetku. 

 

Property management

 • Vedení účetnictví
 • Zastupování klienta v dohodnutých záležitostech vůči třetím stranám
 • Přebírání, předávání nájemných bytových a nebytových prostor
 • Vedení a aktualizace seznamu majitelů / nájemců
 • Kalkulace provozních nákladů, předpis záloh
 • fakturace, inkaso, kontrola včasnosti úhrad, zasílání upomínek, provádění vyúčtování služeb
 • vypořádání přeplatků a nedoplatků z vyúčtovaných služeb
 • kontrola a úhrada dodavatelských faktur
 • ekonomické a daňové poradenství
 • právní servis
 • zprostředkování pojištění objektu, posouzení stávajících smluv, likvidace pojistných událostí