image image image image image image
Bezpečnostní technologie
Facility management
Bezpečnostní služby
Detektivní služby
Úklidové služby
Kontroling zaměstnanců
Bezpečnostní technologie Provádíme návrhy, projekty, instalace a servis bezpečnostních technologií. Klientovi jsme schopni poskytnout komplexní řešení s důrazem na optimálnost s ohledem na jeho potřeby či případně modernizovat stávající systémy používané klientem. Informace ...
Facility management Facility management je moderní servisní činnost, jejímž primárním úkolem je snižovat náklady a poskytovat bezproblémový chod budovy. Je jednou z mnoha oblastí řízení firmy, která však není pro vrcholový management denní prioritou. Díky souboru mnoha činností FM vedoucích k souhře všech prvků provozu budovy, pracovní činnosti a pracovního prostředí, je facility management bránou k efektivnějšímu a výnosnějšímu způsobu využití budovy jako celku. Informace ...
Bezpečnostní služby Bezpečnostními službami se rozumí komplexní portfolio profesionálních bezpečnostních činností ve všech typech budov a provozů. Máme tím namysli nejen běžnou fyzickou ostrahu, ale také recepční službu, pořadatelskou službu, strážce psovody. Taktéž nabízíme ostrahu a ochranu bezpečnosti osob. Součástí poskytování bezpečnostních služeb je vypracování komplexní bezpečnostní analýzy a následně vypracování bezpečnostního projektu.. Informace ...
Detektivní služby Systém detektivních služeb zahrnuje realizaci specifických opatření, převážně neveřejného a do jisté míry též konspirativního charakteru, vedoucích k preventivnímu odvracení nebo odhalování trestných činů a přestupků. Zvláštní opatření jsou realizována s využitím i méně obecných kriminalistických, psychologických, technických a dalších metod pro odhalování zločinu. Informace ...
Úklidové služby Základem nabídky je poskytování pravidelného denního úklidu, který doplňují další úklidové varianty - čištění koberců a čalounění, strojové čištění, napouštění podlahových krytin, mytí oken, mytí venkovního opláštění budov, úklid po řemeslnících, doplňování hyg. materiálu, venkovní úklid a další rozsáhlý sortiment služeb. Informace ...
Kontroling zaměstnanců Specializujeme se na provádění kontroly zaměstnance, který byl uznán dočasně práce neschopným dle § 192 Zákoníku práce. Našim úkolem je osobní návštěva nemocného v místě nahlášeného pobytu, kde bude sepsán protokol o provedené kontrole. Nebude-li práce neschopný zaměstnanec v místě pobytu zastižen, bude vše zdokumentováno a následně předáno zaměstnavateli. Informace ...

Centurion loss prevention a.s.

 
Czech language Slovakia language English language

CZ / AN

Feature 1

Bezpečnostní služby

Bezpečnostní služby poskytujeme na celém území České republiky. Kterákoliv oblast bezpečnostní tématiky v souboru námi poskytovaných služeb je podložena dlouholetými zkušenostmi.

Více informací

Feature 1

Úklidové služby

Komplexní nabídka úklidu interních a externích ploch. Její realizací jsme schopni zajistit svým klientům komfort čistoty, hygieny a celkové péče o pracovní prostředí.

Více informací

Feature 2

Detektivní služby

Cílem detektiva v obecném slova smyslu je infiltrovat do prostředí, získat informace a důkazy o kriminální činnosti, zajistit pachatele, případně jinak poukázat na porušování zákona.

Více informací

Feature 2

Kontroling zaměstnanců

Kontroly nemocných se mohou provádět dle zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Dle tohoto zákona je zaměstnavatel oprávněn provádět kontrolu zaměstnance.

Více informací

Feature 2

Facility management

Důsledné a efektivní zavedení Facility Managementu ve Vaší budově se projeví až 30% úsporou provozních nákladů a až 40% úsporou prostorového obsazení budovy.

Více informací

Feature 2

Požární ochrana

Požární ochrana nabízí řadu preventivních, ale také zákonem předepsaných služeb k efektivnímu řešení zabránění škod ve Vašem objektu vlivem požáru či podobného rizika.

Více informací

Bezpečnostní služby

image

Bezpečnostními službami se rozumí komplexní portfolio profesionálních bezpečnostních činností ve všech typech budov a provozů. Máme tím namysli nejen běžnou fyzickou ostrahu, ale také recepční službu, pořadatelskou službu, strážce psovody. Taktéž nabízíme ostrahu a ochranu bezpečnosti osob. Součástí poskytování bezpečnostních služeb je vypracování komplexní bezpečnostní analýzy a následně vypracování bezpečnostního projektu..

Fyzická ostraha

bezp2Fyzickou ostrahou se především rozumí střežení movitého i nemovitého majetku fyzickými osobami, které provádí dohled na střeženým teritoriem. Profesionální postupy, chování a zákroky našich pracovníků pak působí proti případnému napadení majetku našeho klienta.

Fyzická ostraha objektů je vykonávána pracovníky ve standardních firemních stejnokrojích. K výkonu této služby, v případě zájmu zákazníka lze využít i psovody s vycvičenými psy.

Základní úkoly fyzické ostrahy: 

 • kontrola oprávněnosti vstupu do objektu a regulace jejich pohybu v rámci střeženého objektu
 • obsluha technických prostředků ochrany majetku a osob (EZS, EPS, CCTV a ACS)
 • reagování na poplachové signály z elektrického zabezpečovacího či požárního systému a incidentní situace zaregistrované kamerovým systémem
 • dodržování pravidel klíčového režimu stanoveného klientem
 • provádění preventivních bezpečnostních pochůzek s důrazem na včasné odhalení narušení v zabezpečení objektu, předcházení trestné činnosti, dodržování pravidel stanovených krizovou dokumentací objektu, zjištění příznaků a havárií poruch technických zařízení
 • kontrolu vjezdu a výjezdu vozidel a jejich nákladů
 • součinnost s odpovědnou osobou zákazníka a případně krizovým štábem klienta i jednotlivými složkami Integrovaného záchranného systému při řešení incidentních a krizových událostí

Recepční služby

bezp5Recepce je zpravidla prvním místem, kde se nejen příchozí návštěvník, ale i zaměstnanec dostává do kontaktu s Vaší společností. Je tedy zřejmé, že by recepce měla být reprezentativní nejen po stránce prvního dojmu, ale i její pracovníci musí působit ve všech ohledech profesionálně.

Recepční služby poskytujeme 24 hodin denně. Pracovníci jsou oděni v reprezentativní uniformě či dle daného přání zákazníka j jiném společensky vhodném oděvu. Samozřejmostí je komunikační jazyková vybavenost pracovníka recepce.

Základní úkoly recepčních služeb 

 • přijímání a evidence návštěv, případně jejich doprovod a dle požadavků klienta
 • evidence a vystavování vstupních karet
 • regulace pohybu osob v objektu
 • poskytování základních informací v rozsahu stanoveném klientem
 • obsluha pobočkové telefonní ústředny
 • dodržování pravidel klíčového režimu – evidence výdeje a příjmu klíčů oprávněným osobám
 • přebírání poštovních zásilek a kurýrní pošty, je- li tato služba klientem požadována
 • součinnost při případné evakuaci osob z objektu či řešení jiných situací vyplývajících z krizové dokumentace objektu

Výběr pracovníků

Fyzickou ostrahu vykonávají pečlivě vybraní pracovníci naší společnosti. K této profesi jsou zvlášť proškolováni, prozkoušeni a mají tak k úkonům spojených s touto profesí patřičné profesionální znalosti. Na výběr kvalitních a spolehlivých zaměstnanců je u naší společnosti kladen velký důraz. Je také přihlíženo k dobrému psychickému a fyzickému zdraví, které je pro kvalitní výkon služby fyzické ostrahy důležitým předpokladem. Dalším z nezanedbatelných faktorů je také příjemný a reprezentativní vzhled, který je důležitý při výkonu služby na recepcích a místech, kde náš pracovník přichází do přímého styku s klienty, případně jinými blízkými osobami našeho zákazníka.

Garance

bezp3Naše společnost Vám garantuje stálý výkon fyzické ostrahy, který bude prováděn v takovém rozsahu a kvalitě, v jakém byl objednán a smluvně podložen.

Systém – bezpečnostní projekt

Ke kvalitnímu poskytování výkonu fyzické ostrahy je nezbytné vypracovat směrnice pro výkon strážní služby. Tomu předchází detailní bezpečnostní prohlídka objektu, při které jsou vytipována a stanovena možná rizika a slabá místa. Na základě této prohlídky je vypracován bezpečnostní projekt, dle kterého je strážní služba prováděna a plněna - definují se tak povinnosti pro výkon ostrahy.

Ostraha objektu je vždy plně přizpůsobena požadavkům klienta. Vypracování směrnice pro výkon fyzické ostrahy je samozřejmou součástí nabídky.