image image image image image image
Bezpečnostní technologie
Facility management
Bezpečnostní služby
Detektivní služby
Úklidové služby
Kontroling zaměstnanců
Bezpečnostní technologie Provádíme návrhy, projekty, instalace a servis bezpečnostních technologií. Klientovi jsme schopni poskytnout komplexní řešení s důrazem na optimálnost s ohledem na jeho potřeby či případně modernizovat stávající systémy používané klientem. Informace ...
Facility management Facility management je moderní servisní činnost, jejímž primárním úkolem je snižovat náklady a poskytovat bezproblémový chod budovy. Je jednou z mnoha oblastí řízení firmy, která však není pro vrcholový management denní prioritou. Díky souboru mnoha činností FM vedoucích k souhře všech prvků provozu budovy, pracovní činnosti a pracovního prostředí, je facility management bránou k efektivnějšímu a výnosnějšímu způsobu využití budovy jako celku. Informace ...
Bezpečnostní služby Bezpečnostními službami se rozumí komplexní portfolio profesionálních bezpečnostních činností ve všech typech budov a provozů. Máme tím namysli nejen běžnou fyzickou ostrahu, ale také recepční službu, pořadatelskou službu, strážce psovody. Taktéž nabízíme ostrahu a ochranu bezpečnosti osob. Součástí poskytování bezpečnostních služeb je vypracování komplexní bezpečnostní analýzy a následně vypracování bezpečnostního projektu.. Informace ...
Detektivní služby Systém detektivních služeb zahrnuje realizaci specifických opatření, převážně neveřejného a do jisté míry též konspirativního charakteru, vedoucích k preventivnímu odvracení nebo odhalování trestných činů a přestupků. Zvláštní opatření jsou realizována s využitím i méně obecných kriminalistických, psychologických, technických a dalších metod pro odhalování zločinu. Informace ...
Úklidové služby Základem nabídky je poskytování pravidelného denního úklidu, který doplňují další úklidové varianty - čištění koberců a čalounění, strojové čištění, napouštění podlahových krytin, mytí oken, mytí venkovního opláštění budov, úklid po řemeslnících, doplňování hyg. materiálu, venkovní úklid a další rozsáhlý sortiment služeb. Informace ...
Kontroling zaměstnanců Specializujeme se na provádění kontroly zaměstnance, který byl uznán dočasně práce neschopným dle § 192 Zákoníku práce. Našim úkolem je osobní návštěva nemocného v místě nahlášeného pobytu, kde bude sepsán protokol o provedené kontrole. Nebude-li práce neschopný zaměstnanec v místě pobytu zastižen, bude vše zdokumentováno a následně předáno zaměstnavateli. Informace ...

Centurion loss prevention a.s.

 
Czech language Slovakia language English language

CZ / AN

Feature 1

Bezpečnostní služby

Bezpečnostní služby poskytujeme na celém území České republiky. Kterákoliv oblast bezpečnostní tématiky v souboru námi poskytovaných služeb je podložena dlouholetými zkušenostmi.

Více informací

Feature 1

Úklidové služby

Komplexní nabídka úklidu interních a externích ploch. Její realizací jsme schopni zajistit svým klientům komfort čistoty, hygieny a celkové péče o pracovní prostředí.

Více informací

Feature 2

Detektivní služby

Cílem detektiva v obecném slova smyslu je infiltrovat do prostředí, získat informace a důkazy o kriminální činnosti, zajistit pachatele, případně jinak poukázat na porušování zákona.

Více informací

Feature 2

Kontroling zaměstnanců

Kontroly nemocných se mohou provádět dle zákona o nemocenském pojištění č. 187/2006 Sb. Dle tohoto zákona je zaměstnavatel oprávněn provádět kontrolu zaměstnance.

Více informací

Feature 2

Facility management

Důsledné a efektivní zavedení Facility Managementu ve Vaší budově se projeví až 30% úsporou provozních nákladů a až 40% úsporou prostorového obsazení budovy.

Více informací

Feature 2

Požární ochrana

Požární ochrana nabízí řadu preventivních, ale také zákonem předepsaných služeb k efektivnímu řešení zabránění škod ve Vašem objektu vlivem požáru či podobného rizika.

Více informací

Facility management

image

Facility management je moderní servisní činnost, jejímž primárním úkolem je snižovat náklady a poskytovat bezproblémový chod budovy. Je jednou z mnoha oblastí řízení firmy, která však není pro vrcholový management denní prioritou. Díky souboru mnoha činností FM vedoucích k souhře všech prvků provozu budovy, pracovní činnosti a pracovního prostředí, je facility management bránou k efektivnějšímu a výnosnějšímu způsobu využití budovy jako celku.


Cíle Facility managementu 

 • citypanohlavním přínosem je především transparentnost nákladů
 • efektivně podporovaný hlavní výrobní program klienta – tzv. Core Business
 • optimalizace podpůrných procesů v objektu s ohledem na organizaci i ekonomii
 • souhra pracovního prostředí v objektu s potřebami uživatelů objektu a jejich pracovními procesy
 • Důsledné zavedení Facility Managementu se projeví až 30% úsporou provozních nákladů a až 40% úsporou prostorového obsazení budovy. 


Komplexnost veškerých služeb poskytovaných v rámci FM, je zajišťována na vysoce profesionální úrovni odborníky z řad našich zaměstnanců. Jednotlivé činnosti FM jsou chápány jako soubor mnoha činností aplikovaných jako celek v takovém poměru, aby vytvářely efektivní pracovní prostředí v perfektně fungující a komerčně maximálně využité budově. Pouze tak zajistíme přidanou hodnotu našich služeb a návratnost investice majiteli budovy.

 

facil1

Správa budov          

Společnost klade důraz nejen na zavádění a údržbu technických souborů, ale též na efektivní hospodaření s nejrůznějšími formami energie, s přihlédnutím k prognózám možných ekologických dopadů. 


Komplexní správa technického zařízení budov (TZB) a staveb: 

 • soubory a instalace (vytápění, vzduchotechniku, klimatizaci, chlazení, rozvody plynu, vody a kanalizace, centrální vysavače apod.)
 • elektrotechnické rozvody (měření a regulace, elektrorozvody, zabezpečovací techniku, řídící systémy pro veškerá technická zařízení, hromosvody, telefonní sítě, rozvody televizního signálu, počítačové sítě apod.)
 • další technická zařízení v budovách (osvětlení, výtahy apod.) 


facil3Prvotním úkolem pro vytvoření předpokladů k realizaci nabídky služeb FM v organizaci je vypracování vstupního auditu stávajících podmínek. V případě, že vstupní audit odhalí závažné nedostatky v oblastech, jež mají být předmětem služeb FM, je nutno provést v oblastech výskytu negativních jevů hlubší profesní audit (bezpečnostní, personální apod.), na jeho základě pak neprodleně zajistit nápravu závad a vytvořit objektivně přijatelné podmínky pro vypracování komplexní nabídky služeb FM.

 

Hlavní výhody komplexních služeb FM  

 • objektivní ekonomická evidence
 • spolehlivá identifikace činností, jež je ekonomičtější zajišťovat formou outsourcingu
 • až třicetiprocentní provozní úspory
 • zkvalitnění procesu kontroly
 • usnadnění plnění ISO předpisů
 • zvýšení rozhodovací flexibility společnosti
 • usnadnění komunikace
 • výrazné snížení režijních nákladů